Breda: +31 76 514 74 44

Chaam: +31 16 149 25 08

boekhouding@ackoijen.nl

Indieningstermijnen Belgische belastingaangiftes – inkomsten 2020

Oeps mijn Belgische belastingpapieren … Ik ben toch niet te laat?

Welke zijn nu weer de indieningstermijnen voor Belgische belastingaangiftes?

De termijn verschilt naargelang :
– de belasting waaraan u onderworpen bent,
– het feit of u al dan niet een voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft ontvangen, en
– het feit of u een mandataris heeft gevolmachtigd (boekhouder,…).

1. Personenbelasting (PB)

Indien u Belgisch rijksinwoner bent, dient u aangifte te doen in de personenbelasting.

 • Indien u dat eigenhandig doet, dient uw aangifte ingediend te zijn op papier tegen eind juni 2021 of via elektronische weg tax on web (TOW) medio juli 2021.
 • Indien u een mandataris inschakelt, zoals ons kantoor, dan is de deadline ergens eind oktober/begin november 2021.
 • Indien u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt, dient u niets te doen als u akkoord gaat met de daarin opgenomen gegevens.

 

Als u echter niet akkoord gaat of toevoegingen wenst te doen (vb. het bestaan van een rekening in het buitenland), gelden voormelde termijnen.

Ook hier kan u een mandataris volmacht geven, maar strikt genomen dient dat te gebeuren voor het verstrijken van voormelde termijnen. Anders betreft het eigenlijk een laattijdige aangifte.

Let op! Het is wel degelijk uw verantwoordelijkheid als belastingplichtige om te controleren of het voorstel volledig is, anders behoort een belastingverhoging wegens het doen van een niet-correcte aangifte tot de mogelijkheden.

Controleer dus in elk geval bij het doen van een aangifte via TOW of bij een voorstel van aangifte volgende punten, indien van toepassing:

 • het aantal personen ten laste
 • of er rekening werd gehouden met een eventuele handicap,
 • of alle elementen die recht geven op een belastingvermindering ingevuld werden
  (vb. aftrekbare giften, uitgaven voor kinderopvang en onderhoudsuitkeringen,…).

Indien er sprake is van buitenlandse (niet-Belgische) elementen of ingehouden roerende voorheffing die u wenst te recupereren, zal u of uw mandataris aan de slag moeten en deze gegevens moeten toevoegen, aangezien de Belastingdienst hier niet van op de hoogte is of pas nadat de indieningstermijn reeds verlopen is.

Full service of complete administratie?

Wij kunnen full service alles voor u verzorgen tot aan het voeren van de complete administratie.

U kunt kiezen uit de verschillende services:

 

 • Oprichten bedrijf in juiste bedrijfsvorm (BV, VOF, NV, Stichting, etc. etc.)
 • Opzetten en voeren personeels administratie
 • Aangiften Nederlandse belastingdienst
 • Aangiften Belgische belastingdienst
 • Rapportages
 • Opstellen en controleren overeenkomsten
 • Dagelijkse administratie
 • Wij doen dat in nauwe samenwerking met u of uw huidige financiële partner.

“A.C. Koijen & Partners zorgt ervoor dat u zich kunt richten op uw kernactiviteit en helpt u met het succesvol betreden van de Nederlandse markt.”

2. Belasting der niet-inwoners (BNI)

Indien u buiten België woont, maar in 2020 wel inkomsten uit België ontvangt (vb. loon, huur,…), bent u aangifteplichtig in de belasting der niet-inwoners. Er is wel degelijk aangifteplicht, dus het is niet zo dat u geen aangifte dient te doen, omdat uw werkgever maandelijks reeds belasting afhoudt. Daarenboven is het zo dat de Belastingdienst u niet automatische een aangifteformulier stuurt, u dient er zelf achteraan te gaan.

Verder dient u ook om onaangename verrassingen te vermijden bepaalde gegevens door te geven aan de Belastingdienst, zoals een verhuis in het buitenland of een nieuwe gezinssituatie (vb. huwelijk, wettelijk samenwonen, echtscheiding, overlijden).

Ook hier weer met het risico op een belastingverhoging of boete wegens het niet doen of laattijdig doen van aangifte. Deze aangiftes kunnen pas eind 2021 – doorgaans met ingang van september – ingediend worden.

3. Wat moet ik allemaal doen bij verhuis naar buitenland (emigratie)?

In geval van emigratie zal u een aangifte Speciaal in moeten dienen in de personenbelasting voor de periode van 1 januari tot de dag van uw vertrek uit België.

U zal deze papieren aangifte – vooralsnog niet mogelijk via TOW – zelf dienen aan te vragen bij de Belastingdienst. De deadline voor indiening is 3 maanden na uw vertrek indienen, dus doe tijdig het nodige! Als u na uw vertrek nog inkomsten uit België blijft genieten, wordt u belastingplichtige in de belasting der niet-inwoners. Deze overstap gebeurt niet automatisch, maar u zal zich dienen aan te melden. Zie punt 2.

4. Wat moet ik allemaal doen bij verhuis naar België (immigratie)?

Indien u reeds inkomen uit België genoot diende u, zoals hoger vermeld, een aangifte in in de belasting der niet-inwoners. Door de immigratie naar België wordt u rijksinwoner en aangifteplichtig in de personenbelasting voor de periode na verhuis tot 31 december. In de maand mei van het jaar volgend op uw immigratie krijgt u automatisch een aangifteformulier personenbelasting toegestuurd.

U zal daarnaast nog een papieren aangifte Speciaal in moeten dienen in de belasting der niet – inwoners voor de periode van 1 januari tot de dag van uw aankomst in België en hier dient u dan weer zelf achteraan te gaan.

Kortom, veel zaken dient u zelf of uw mandataris te initiëren! En bovendien is de Belgische
belastingdienst niet karig met belastingverhogingen en boetes.

Voor vragen neem contact op met ons :
A.C. Koijen & Partners
Esserstraat 79, 4813 EJ Breda, Nederland
Telefoon : (+31) 076 – 514 74 44
mail : aangiftes@ackoijen.nl

Wij beantwoorden uw vragen graag.

Maak een afspraak voor een advies of kennismaking

Locaties

Vestiging Breda

Esserstraat 79
4813 EJ Breda
Tel. 0031 - 76 514 74
E-mail: boekhouding@ackoijen.nl

Vestiging Chaam

Raadhuisplein 1
4861 RV Chaam
Tel. 0031 - 16 149 25 08
E-mail: boekhouding@ackoijen.nl

Behoefte aan meer administratie- en belastingadvies?

Zowel zakelijk als particulier